Wednesday, 30 March 2011

ह्या खांद्यावर डोकं ठेऊन तिला रडावसं वाटावं
ज्या स्वप्नांमध्ये माझ्या सगळ्या रात्री जगतात
त्या स्वप्नांमध्ये हरवून तिलाही जगावंसं वाटावं....
माझे आसू पुसून तिने आमच्या सुखात हसव..
कधीतरी वाटत यार आपलंही कुणी असावं...

छोट्या छोट्या गोष्टीमध्ये खोटं खोटं चिडाव पण ...
भेटीनंतर निघते म्हणताना तिचा पाऊल अडावं
बाकी सगळ्या जगाचा पडेलच विसर तेव्हा...
तिने माझा प्रेमात अगदी आकंठ बुडावं...
ह्या छोट्याशा स्वप्नानं एकदाचं खरं व्हाव ....
नेहमीचा यार वाटत..... आपलंही कुणी असावं...

In Life ( Dedicated To My Best Friend )

In life there are people that will hurt us and cause us pain,
but we must learn to forgive and forget and not hold grudges.

In life there are mistakes we will make,
but we must learn from our wrongs and grow from them.

In life there are regrets we will have to live with,
but we must learn to leave the past behind and realize it is something we can't change.

In life there are people we will loose forever and can't have back,
but we must learn to let go & move on.

In life there are going to be obstacles that will cause interference,
but we must learn to overcome these challenges and grow stronger.

In life there are fears that will hold us back from what we want,
but we must learn to fight them with the courage from within.

God holds our lives in his hands. He holds the key to our future.
Only he knows our fate.

He see's everything and knows everything.
Everything in life really does happen for a reason: "God's Reason".

Tuesday, 29 March 2011

काल लग्न झालेली माझी मैत्रीण मला भेटली,
सवाशनीच्या लेण्यामद्धे अजूनच सुंदर वाटली...!

नजरा-नजर होताच ती 'पुन्हा' एकदा लाजली,
आमच्या पहिल्या भेटीची आठवण, ताजी करून गेली...!

"कशी आहेस?" विचारताच, नेहमीचेच उत्तर मिळाले,
पण चेह~यावर, कुणास ठाऊक, तिने उगाच, उसने हसू आणले...!

दोघा सौमित्रांच्या गप्पा-गोष्टी अशा काही रंगल्या,
चेह~यावर हास्य आले...डोळ्यांच्या कडा मात्र पाणावल्या...!

'व्यक्त न केलेल्या भावना सांगाव्या', अशी कल्पना मनात आली,
पण माझी नजर पुन्हा एकदा तिच्या कुंकवाकडे गेली...!

असेच काहीतरी, तिच्या मनालासुद्धा वाटले,
पण कदाचित सप्तपदींच्या वचनांनी तिला रोखले...!

शेवटपर्यंत दोघेही, मनातले ओठांवर आणू नाही शकले,
साता जन्माच्या नात्यापुढे प्रेम हे, पुन्हा एकदा झुकले...!

दुसऱ्य़ाचे दुःख कोण समजणार ?

इथे प्रत्येकाला आहे आपले दुःख
प्रत्येकाची एक वेगळी कहाणी ...
दुसऱ्य़ाचे दुःख कोण समजणार ?
प्रत्येकाची आहेत आपली रडगाणी !

खूप भेटतात मित्र, सगे, सोयरे..
पण दुःखात सहभागी होणारे अगदी मोजके..
कधी कधी तर आपले जवळचेच
वाटू लागतात जणू परके !

अशा वेळी कोणी अनोळखीच
जास्त जवळचा वाटू लागतो...
आपल्या मनातल्या जखमांवर
जो हळूवार फुंकर घालतो !

वरवर बोलणारे अनेकजण भेटतात..
पण असा एखादाच असतो ...
जो तुमच्या अंतर्मनाला स्पर्श करून जातो !
तुमच्या हसऱ्य़ा मुखवट्यामागचा खरा चेहरा जो बघू शकतो

पुन्हा एकदा परत ये , आणि येशील तेंव्हा फक्त ...

पुन्हा एकदा परत ये ,

पुन्हा एकदा परत ये ,
आणि येशील तेंव्हा फक्त माझ्यासाठीच ये ,

जर कधी आठवण आलीच माझी ,
तर एक उचकी होऊन फक्त एकदाच ये ,

त्रास होयील मला थोडा या उचकीचा ,
पण क्षणभर मिळणाऱ्या आनंदासाठी तरी ये ,

कदाचित जमणार नसेल हि तुला आता पुंन्हा येण ,
पण सोबत पाहिलेल्या स्वप्नांना पूर्ण करायला फक्त एकदाच ये ,

सोबत मिळाली आहे तुलाही तुझ्या नवीन संसाराची ,
पण असेलच ना माझ्याकरिता पण देवाने सातजल्मासाठी बांधलेली कुणी ...

जरी बांधलो गेलो असलो आपण सातजल्मासाठी,
तरी आठवा जल्म घेऊन फक्त माझ्यासाठीच ये ,

कदाचित म्हणशील हि पुन्हा मला अजून हि तू वेडाच आहेस,
पण अर्धवट आहे प्रेम अजून आपल ,ते पूर्ण करायला फक्त एकदाच ये....

Friday, 25 March 2011

I love you once,
I love you still
I always have,
I always will.
Tears of blood fall from my broken heart
I never thought we would be apart

When you held me you said "forever"
Now that your gone I know you meant "never"

Saying you love me with that look in your eye
And that was a cold hearted lie

As I sit here thinking about you
My face is wet with tears past due
 
I know they say love is blind
But I had only you on my mind

A hurt so deep it cuts like a knife
But wounds heal and I'll go on with my life
What Is Love ?
and why does love never find me
Instead Broken Hearts Surround Me
And once again the wrong man found me
Saying he wouldn't hurt me
but in the end he didn't deserve me
What Is Love?
and why doesn't love know my name
I prayed to god that it would change
But true love never came
What Is Love?
I ask myself time after time,
why is love so blind,
or I shouldn't waste my time
I guess Broken Hearts are only made for me,
Because love finds everyone else
But love never found me...
I want to run, I want to hide.
From all the pain he caused inside.
I want to scream, I want to cry.
Why can't I tell him Goodbye?

I want to move on, I just can't let go.
I love him more than he will ever know.
I want to start over, I want to feel free!
But this pain will never leave me be.

He hurt me bad, the pain is deep.
From all the promises he couldn't keep.
All the lies, I heard him say.
Are in my head and just won't fade.

How can I forget him, leave the him behind.
Erase the memories from my mind.
He doesn't love me, and he never will.
He will never care, how I feel.
I'll be the one to call you baby at night
I'll be the one to stand by your side and fight
I'll be the one you will grow to love
I will be the one you can't stop thinking of
Just tell me when
Just tell me where
I swear baby I will be there.

Thursday, 24 March 2011

Nobody teaches a baby to crawl,
Nobody teaches birds to fly,
Nobody teaches the sun to rise
'n
the same is with Me
Nobody teaches me to Love You, I just Do..!
If I could give you a gift.
I would give you the ability to see yourself,
The way I see you,
So that you would know how ADORABLE  You are.

Monday, 21 March 2011

"I Like You A Lot
But
Love Is Something That Gives Pain
'n I Cant See You In Pain... !" :(

Sunday, 20 March 2011

Biggest Mistake You Have Done Is...
"Loosing Yourself
In The Process of Valuing Someone Too Much...
n
Forgetting That You Are Special Too...!"

Saturday, 19 March 2011

"Even Though He Never Loved Me
I Always Kept Smiling Because...
 I didnt want People To Blame Him...
As A Reason Behind My Tears".
"The greatest distance on Earth is not North and South,
It is when I am right in front of You
and You dont know that I love You..."
I pretended to be deaf when I heard you.
I pretended to be blind when I saw the two of you.
I tried not to get hurt when I was supposed to.
Cause when I saw you happy with someone else,
I pretended that I was the one with you.
Its harder to wait around for something,
That u know might not happen.
But its even harder to give up,
When u know its everything U ever wanted..!!!
My heart is crying again full of tears.
He has left me again,
after all these years.
Please hold,
dont walk away.
Bcoz I just wanted 2 say,
that I wanna love You for just one more day.
Loneliness is tearing me apart.
How can I find a way to His heart?
I want Him close to mine.
Now, tomorrow and till the end of time.
Let me surround Him with all my love.
It's all I have been thinking of.
I want Him in my life.
But if I lose Him, it will cut me like a knife.
I don't want to play a role.
I just want to give Him my soul.
I wish I was strong like I used to be
Before hurt and pain weakened me
Then this wouldn't hurt so much
All I need is His gentle touch...
He knows who he is and what I mean
He knows that He is...A part of my dream...
The past you cannot forget or undo,
The future is all we can look forward too.
I wish I could have been there by your side...
For all the times you've weeped and cried.
Know from my heart, what I say is true...
That I hurt for the pain you have been through.
Never alone shall you be,
Someday, freedom you will see
May your hopes and dreams come true,
No matter where you are,
I'll always be here for you.
I promise you I will be there
I promise you I will go no where

I promise you I will hold your hand
I promise you; by your side, I will stand

I promise you It will always be ok
I promise you that I will always stay

I promise you I will call tonight
I promise you I will always write

I promise you; you are the only one
I promise you; after you, there is none

This is all I had to say...